Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Przystanek Zieleń – edycja I”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu „Przystanek Zieleń” (dalej również: „Akcja”).
 2. Konkurs „Przystanek Zieleń” jest organizowany przez BUDIMEX SA. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisaną do ‎Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział ‎Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001764, NIP 526-10-03-187, REGON: ‎‎010732630, z kapitałem zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości‎ (dalej :„Organizator”).
 3. Organizator poprzez akcję sadzenia drzew zamierza propagować postawy proekologiczne wśród mieszkańców dzielnic Warszawy: Mokotowa oraz Wilanowa.

§ 2 Zasady Akcji

 1. Akcja trwa do zakończenia kontraktu na budowę Tramwaj do Wilanowa.
 2. Akcja kierowana jest do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, zlokalizowanych w dzielnicach Mokotów oraz Wilanów, w odległości maksymalnie 5 km od dowolnego punktu budowy Tramwaju do Wilanowa, które dysponują odpowiednim gruntem, na którym można posadzić nowe drzewa. Mapa przedstawiająca trasę budowy Tramwaju do Wilanowa znajduje się na stronie internetowej Akcji, pod adresem https://przystanekzielen.waw.pl (dalej: „Portal”).
 3. Aby przystąpić do konkursu „Przystanek Zieleń” należy zgłosić chęć udziału w Akcji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://przystanekzielen.waw.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Zgłoszenia może dokonać każdy upoważniony pracownik lub członek wspólnoty lub spółdzielni (dalej „Zgłaszający”). Wspólnota lub spółdzielni mieszkaniowa może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w Akcji.
 5. Zgłaszający musi wskazać wszystkie dane wymagane w formularzu. Organizator zastrzega prawo do odrzucenia niekompletnych zgłoszeń. Kryterium wyboru przez Organizatora wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej do udziału w Akcji jest propozycja zadrzewienia danego terenu przedstawiona w zgłoszeniu, z tym, że Organizator zastrzega prawo do wyboru w pierwszej kolejności tych wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, które znajdują się najbliżej trasy budowy Tramwaju do Wilanowa. W przypadku tej samej odległości decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 6. Zgłaszający zobowiązuje się o przekazanie Organizatorowi uzupełnionej umowy darowizny i protokołu zdawczo-odbiorczego do 14 dni od otrzymania drzewek drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@przystanekzielen.waw.pl i drogą tradycyjną: Still Like, ul. Puławska 255/16,
  02-740 Warszawa. Dokumenty można pobrać ze strony Organizatora. Organizator dostarczy niezbędne dane potrzebne do uzupełnienia umowy darowizny tj. koszt i liczba drzewek.
 7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia najlepszych zgłoszeń wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:–  Anna Karyś-Sosińska

– Martyna Wróbel

– Michał Wrzosek

– Cezary Łysenko

 1. Nagroda w konkursie „Przystanek Zieleń” polega na zapewnieniu przez Organizatora:

a) zakupu i dostarczenia sadzonek drzew Zgłaszającemu w maksymalnej ilości 20,

b) zapewnienia Zgłaszającemu narzędzi oraz niezbędnych materiałów do sadzenia drzew, w tym: szpadli, rękawiczek ogrodniczych itp., jeżeli Zgłaszający nimi nie dysponuje,

c) wsparcia w realizacji nasadzeń, jeżeli Zgłaszający zgłosi taką potrzebę.

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia sadzonek drzew w liczbie uzależnionej od wielkości zgłoszonego terenu i propozycji zadrzewienia, przy czym nie więcej niż 20 sztuk. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o liczbie oraz rodzaju sadzonek.

 1. O wyborze danego zgłoszenia do udziału w Akcji, Organizator poinformuje Zgłaszającego niezwłocznie na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia konkursu „Przystanek Zieleń”.
 2. Organizator zapewnia dowóz sadzonek drzew na adres wskazany przez Zgłaszającego, tj. wybraną wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.
 3. Przekazanie sadzonek zostanie udokumentowany protokołem przekazania podpisanym przez Zgłaszającego.
 4. Zgłaszający zobowiązany jest do przygotowania terenu do przeprowadzenia Akcji. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Zgłaszającego, że ww. teren jest odpowiedni do przeprowadzenia Akcji, posiada odpowiednią glebę, jest wolny od zanieczyszczeń oraz od przeszkód podziemnych.
 5. Od momentu przekazania Zgłaszającemu sadzonki drzewa przez Organizatora oraz podpisania przez strony protokołu przekazania, o którym mowa w pkt 11, sadzonki stają się własnością Zgłaszającego. Zgłaszający zobowiązuje się do pielęgnacji i utrzymania sadzonek od momentu ich przekazania przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady sadzonek, w tym na podstawie rękojmi za wady i gwarancji, jego jakakolwiek odpowiedzialność w tym zakresie jest wyłączona.
 6. Liczba sadzonek drzew jest ograniczona, wynosi 130 sztuk. Organizator zastrzega prawo przerwania Akcji w każdym czasie.

§ 3 Wydarzenia promocyjne 

 1. Organizator zakłada organizację 2 wydarzeń promujących projekt Przystanek Zieleń połączonych z nasadzeniami sadzonek w wybranych wspólnotach / spółdzielniach.
 2. Kryterium wyboru wspólnot / spółdzielni do organizacji wydarzenia jest największa liczba sadzonek, które podmiot otrzymał w ramach głównego Konkursu.
 3. Zgoda wspólnoty / spółdzielni na organizację wydarzenia jest fakultatywna i negatywna odpowiedź nie wpływa w żaden sposób na decyzję o przekazaniu sadzonek.
 4. Wyrażając zgodę na organizację wydarzenia, wspólnota / spółdzielnia akceptuje jako termin nasadzeń piątek w godzinach popołudniowych lub sobotę w godzinach przedpołudniowych oraz zobowiązuje się wyznaczyć teren na rozstawienie atrakcji i udostępnienie przyłącza prądu jednofazowego.
 5. Wydarzenia przyjmą formę pikników sąsiedzkich, obejmujących atrakcje dla mieszkańców, np. przekąski, napoje, animacje dla dzieci. Lista atrakcji jest zależna wyłącznie od Organizatora.
 6. Organizator pokrywa całkowite koszty organizacji wydarzenia, poza pobranym prądem.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Zgłaszający powinni zgłaszać na adres Organizatora. Wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygane będą przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 14 dni od wykrycia nieprawidłowości i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Akcji. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
 3. Reklamacje należy kierować do Organizatora Konkursu, na adres podany na stronie internetowej https://przystanekzielen.waw.pl.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora. Odpowiedź na reklamację niezwłocznie wysyła Zgłaszającemu w terminie wyżej określonym.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego Regulaminem, do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Akcji powołane są sądy powszechne w Polsce.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Zgłaszających opisane są w polityce prywatności zawartej na stronie: https://przystanekzielen.waw.pl.
 3. Decydując się na uczestnictwo w Akcji, Zgłaszający przyjmuje do wiadomości i godzi się na podanie swojej nazwy (wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej) do publicznej wiadomości w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Akcji, marki Organizatora i oferowanych przez Organizatora produktów lub usług, w szczególności za pośrednictwem Internetu, w tym strony internetowej Akcji i jego profili w mediach społecznościowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Przez przesłanie zgłoszenia do udziału w Akcji, Zgłaszający akceptuje postanowienia Regulaminu
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji ze Zgłaszającymi wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Akcji z przyczyn leżących po stronie Zgłaszającego.
 4. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. W okresie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na Portalu.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 7. Organizator jest uprawniony w każdym czasie do zmiany postanowień Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania na Portalu.